منو

modern vase

modern vase
سبک اثر: modern art
تکنیک اثر: modern culture
تصویر modern vase
نمایش جزئیات modern vase
مزایده به پایان رسیده است.
پیشنهادها: مشاهده تمام پیشنهادها (1)
مبلغ نهایی: 10،000 تومان
برنده: John Smith
مبلغ شروع: 220،000 تومان
تاریخ شروع: شنبه 22 مهر 1396 - 12:00 ق.ظ
زمان اتمام مزایده: دوشنبه 24 مهر 1396 - 12:00 ق.ظ

modern vase